ابعاد بدنه  mm

کولر آبی پوشالی خروجی از بالا

AR 480

D 730

W 730

H 840

ابعاد دهانه خروجی هوا  mm

E  17

C  22

B 350

A 350

موقعیت سرریز آب mm

G 340

F 120

موقعیت تشتک آب mm

J  90

ابعاد محل ورودی آب  mm

Y 200

وزن کولر بدون آب      52

وزن کولر با آب           80

آب رسانی منحصر به فرد

مجهز به خروجی هوای جدید

این کولر مناسب فضای 50 تا 65 متر مربع می باشد

ابعاد بدنه  mm

AR 680

D 870

W 870

H 1000

ابعاد دهانه خروجی هوا  mm

E  17

C  18

B 490

A 500

موقعیت سرریز آب mm

G 420

F 120

موقعیت تشتک آب mm

J  90

ابعاد محل ورودی آب  mm

Y 120

وزن کولر بدون آب      72

وزن کولر با آب         115

آب رسانی منحصر به فرد

مجهز به خروجی هوای جدید

این کولر مناسب فضای 65 تا 120 متر مربع می باشد

کولر آبی پوشالی خروجی از بالا

ابعاد بدنه  mm

AR 480S

D 730

W 730

H 840

ابعاد دهانه خروجی هوا  mm

E  17

C  22

B 350

A 350

موقعیت سرریز آب mm

G 340

F 120

موقعیت تشتک آب mm

J  90

ابعاد محل ورودی آب  mm

Y 200

وزن کولر بدون آب      52

وزن کولر با آب           80

آب رسانی منحصر به فرد

مجهز به خروجی هوای جدید

این کولر مناسب فضای 50 تا 85 متر مربع می باشد

کولر آبی سلولزی خروجی از بالا

ابعاد بدنه  mm

D 870

W 870

H 1000

ابعاد دهانه خروجی هوا  mm

E  13

C  22

B 490

A 500

موقعیت سرریز آب mm

G 420

F 120

موقعیت تشتک آب mm

J  90

ابعاد محل ورودی آب  mm

Y 120

وزن کولر بدون آب      72

وزن کولر با آب         115

آب رسانی منحصر به فرد

مجهز به خروجی هوای جدید

این کولر مناسب فضای 65 تا 145 متر مربع می باشد

AR 680S

کولر آبی سلولزی خروجی از بالا