ابعاد بدنه  mm

AR 300

D 580

W 580

H 670

ابعاد دهانه خروجی هوا  mm

E  13

C  17

B 260

A 260

موقعیت سرریز آب mm

G 270

F 100

موقعیت تشتک آب mm

J  90

ابعاد محل ورودی آب  mm

Y 140

وزن کولر بدون آب      25

وزن کولر با آب           40

آب رسانی منحصر به فرد

مجهز به خروجی هوای جدید

این کولر مناسب فضای 30 تا 50 متر مربع می باشد

کولر آبی پوشالی خروجی از جلو

ابعاد بدنه  mm

AR 420

D 730

W 730

H 840

ابعاد دهانه خروجی هوا  mm

E  17

C  22

B 350

A 350

موقعیت سرریز آب mm

G  34

F  12

موقعیت تشتک آب mm

J  90

ابعاد محل ورودی آب  mm

Y 200

وزن کولر بدون آب      52

وزن کولر با آب           80

آب رسانی منحصر به فرد

مجهز به خروجی هوای جدید

این کولر مناسب فضای 50 تا 65 متر مربع می باشد

کولر آبی پوشالی خروجی از جلو

ابعاد بدنه  mm

AR 640

D 870

W 870

H 1000

ابعاد دهانه خروجی هوا  mm

E  13

C  22

B 490

A 500

موقعیت سرریز آب mm

G 420

F 120

موقعیت تشتک آب mm

J  90

ابعاد محل ورودی آب  mm

Y 120

وزن کولر بدون آب      52

وزن کولر با آب           80

آب رسانی منحصر به فرد

مجهز به خروجی هوای جدید

این کولر مناسب فضای 65 تا 120 متر مربع می باشد

کولر آبی پوشالی خروجی از جلو

ابعاد بدنه  mm

AR 800

D 870

W 870

H 1150

ابعاد دهانه خروجی هوا  mm

E  14

C  18

B 550

A 530

موقعیت سرریز آب mm

G 420

F 120

موقعیت تشتک آب mm

J  90

ابعاد محل ورودی آب  mm

Y 120

وزن کولر بدون آب      85

وزن کولر با آب         130

آب رسانی منحصر به فرد

مجهز به خروجی هوای جدید

این کولر مناسب فضای 65 تا 120 متر مربع می باشد

کولر آبی پوشالی خروجی از جلو

ابعاد بدنه  mm

AR 420S

D 730

W 730

H 840

ابعاد دهانه خروجی هوا  mm

E  17

C  22

B 350

A 350

موقعیت سرریز آب mm

G 340

F 120

موقعیت تشتک آب mm

J  90

ابعاد محل ورودی آب  mm

Y 200

وزن کولر بدون آب      52

وزن کولر با آب           80

آب رسانی منحصر به فرد

مجهز به خروجی هوای جدید

این کولر مناسب فضای 50 تا 85 متر مربع می باشد

کولر آبی سلولزی خروجی از جلو

ابعاد بدنه  mm

D 870

W 870

H 1000

ابعاد دهانه خروجی هوا  mm

E  13

C  22

B 490

A 500

موقعیت سرریز آب mm

G 420

F 120

موقعیت تشتک آب mm

J  90

ابعاد محل ورودی آب  mm

Y 120

وزن کولر بدون آب      72

وزن کولر با آب         115

آب رسانی منحصر به فرد

مجهز به خروجی هوای جدید

این کولر مناسب فضای 65 تا 145 متر مربع می باشد

AR 640S

کولر آبی سلولزی خروجی از جلو

ابعاد بدنه  mm

D 870

W 870

H 1150

ابعاد دهانه خروجی هوا  mm

E  14

C  18

B 550

A 530

موقعیت سرریز آب mm

G 420

F 120

موقعیت تشتک آب mm

J  90

ابعاد محل ورودی آب  mm

Y 120

وزن کولر بدون آب      85

وزن کولر با آب         130

آب رسانی منحصر به فرد

مجهز به خروجی هوای جدید

این کولر مناسب فضای 120 تا 175 متر مربع می باشد

AR 800S

کولر آبی سلولزی خروجی از جلو